இல்லம் / குறிச்சொல் garde corps béton préfabriqué 9