இல்லம் / குறிச்சொற்கள் négatifx + grande hauteurx 4