இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment multi-fonctionnelx + coffrage cintréx + raidisseurx 3