இல்லம் / குறிச்சொற்கள் talocheuse mécaniquex + hélicoptèrex 2