இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment industrielx + hélicoptèrex 4