இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + bâtiment habitation collectifx + attentex 2