இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + bâtiment habitation collectifx + armature start staboxx + armature béton arméx + attentex 1