இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + mannequinx + bâtiment habitation collectifx + armature start staboxx + aimantx + bâtiment commercialx 1