ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + plancher béton arméx + béton arméx + gros-oeuvrex + hourdis bétonx + entrevous négatifx 1

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2013 / ខែ​កក្តដា

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31