ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + armature voile béton arméx + bétonx + armature béton arméx + mur béton arméx + coffragex 1