இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation individuellex + coffrage circulairex 6