ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + coffrage circulairex 6