ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + hélicoptèrex 3