ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment habitation individuellex + panneau coffrage modulairex + coffragex + serragex + gros-oeuvrex + vis serragex + bridex + peri triox 1