ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pont viaduc passerellex + joint étanchéitéx + pile pontx + culéex + béton arméx 1