இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pont viaduc passerellex + tablier pont mixtex + contreventementx + connecteur acier bétonx + tablier pont mixte entretoisex + profilé métalliquex + PRSx + entretoisex 1