ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក pont viaduc passerellex + tablier pont mixtex + contreventementx + connecteur acier bétonx + tablier pont mixte entretoisex + profilé métalliquex + PRSx + entretoisex 1