இல்லம் / ஆல்பங்கள் Lotissement "les Genets" - Seltzx + 2006 - Pose de bordures de trottoirsx