இல்லம் / குறிச்சொற்கள் massettex + ciseaux + chassex [2]