இல்லம் / குறிச்சொற்கள் taillex + ciseau platx + charruex 2