ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក equerrex + taillex + ciseau platx 2