இல்லம் / குறிச்சொற்கள் conduite fonte + compteur [3]