இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pointerolle + ciseau plat [2]