இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pointerollex + massettex + ciseaux [2]