இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pointerollex + taillex + ciseau platx + charruex 2