இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pointerollex + taillex + ciseaux + ciseau platx + charruex 2