இல்லம் / குறிச்சொற்கள் gros-oeuvre + béton planchette 15