இல்லம் / குறிச்சொற்கள் piquage + conduite fonte [2]