ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក piquagex + prise en chargex + conduite fontex + tuyaux 2