இல்லம் / குறிச்சொற்கள் piquagex + prise en chargex + conduite fontex [2]