இல்லம் / குறிச்சொற்கள் terrassement + terrassement vrd [5]