இல்லம் / குறிச்சொற்கள் fondation + colonne sèche 20