இல்லம் / குறிச்சொற்கள் béton armé + boitier électricité 1