ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក béton armé + boitier électricité 1