இல்லம் / குறிச்சொற்கள் béton armé + terre-cuite 14