இல்லம் / குறிச்சொற்கள் lançagex + paléex + bowstringx 1