ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក lançagex + paléex + bowstringx [1]