இல்லம் / குறிச்சொற்கள் arcx + paléex + bowstringx 8