இல்லம் / குறிச்சொற்கள் poutre treillis + étançonnement [5]