இல்லம் / குறிச்சொற்கள் structure boisx + dallex + PMCx 6