இல்லம் / குறிச்சொற்கள் structure boisx + tourx + dallex 6