இல்லம் / குறிச்சொற்கள் maçonneriex + equerrex + taillex + ciseau platx 2