ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក maçonneriex + equerrex + taillex + ciseau platx 2