இல்லம் / குறிச்சொற்கள் maçonneriex + pointerollex + equerrex + ciseau platx + charruex 2