ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក maçonneriex + pointerollex + equerrex + taillex + ciseau platx + charruex 2