இல்லம் / குறிச்சொற்கள் poteau boisx + structure boisx + dallex 2