இல்லம் / குறிச்சொற்கள் fosséx + conduite fontex + compteurx [3]