ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក fosséx + conduite fontex + compteurx [3]