இல்லம் / குறிச்சொற்கள் boulon assemblage + poutre treillis 2