ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក boulon assemblage + poutre treillis [2]